• جهت جلوگیری از کپی کردن مطالب شما توسط کاربرانتان، می توانید از این ابزار کاربردی استفاده نمایید.

  • با استفاده از این کد کاربران شما نمی توانند به محتوای صفحه شما دسترسی ذاشته باشند و سورس برنامه شما را مشاهده نمایند.

  • چنان چه محتوای صفحه شما دارای ارتفاع زیادی است کاربران شما می توانند به وسیله این ابزار با یک کلیک به بالای سایت شما انتقال کنند.

  • با قراردادن این ابزار تا بارگذاری سایت و وبلاگ شما و نمایش کامل محتویات صفحه پیام و عکس لودینگ نمایش داده می شود.

  • با استفاده از این ابزار می توانید تصاویری به صورت ثبات در یکی از چهار گوشه سایت خود قرار دهید.

  • با استفاده از این ابزار کاربران در هنگام ورود و یا خروج سایت و یا وبلاگ شما پیام متنی شما را مشاهده نمایند.

  • با استفاده از این ابزار، هنگام باز شدن صفحه سایت شما و یا کلیک کاربران بر روی متن و یا تصویر دلخواه در صفحه، صفحه ای جدید با تنظیمات دلخواه باز می شود.

  • با استفاده از این ابزار ، کاربران شما امکان جستجوی مطالب در وبلاگ یا سایت خود و یا کل اینترنت را با کمک موتور جستجوی گوگل خواهند داشت.

  • با استفاده از این ابزار، کاربران شما قادر به چاپ محتویات و مطالب سایت و یا وبلاگ شما خواهند بود.